TLÜ blogi

Üliõpilased arendavad inglise keele riigieksameid

15.06.2016 10:43:27

Eesti üldhariduskoolides on hea tava hinnata õpilaste võõrkeele, sealhulgas inglise keele, oskust põhjalikult põhikooli ja gümnaasiumi lõpus. Alates 1995. aastast on kasutatud riigieksamite süsteemi, kus keelepädevust hinnatakse osaoskustel põhineva neljaosalise (kirjutamine, kuulamine, lugemine ja kõnelemine) testiga mõlemas astmes.

2014. aastal viidi sisse kord, mille järgi vene, saksa ja prantsuse keeles sooritavad õpilased gümnaasiumis rahvusvahelise eksami ja riigieksamit Eestis ei koostata, küll aga on jätkatud inglise keele riigieksami arendamist sihtasutuses Innove. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadlased ja üliõpilased on koostöös SA-ga Innove oma panuse andnud ka inglise keele põhikooli- ja riigieksami arendamisse.

Enne õpetajaks saamist

Inglise keele õpetaja magistriõppe lahutamatu osa on olnud keeleoskuse mõõtmise teoreetilise kursuse ja praktilise keeletesti koostamise kursuse läbimine. Esmalt tutvutakse oskuse testimise põhialustega, uuritakse eksamile esitatavaid nõudeid, testi praktilisust ja selle mõju, ning arutatakse üheskoos osaoskuste mõõtmiseks sobivaid ülesannete tüüpe ja nendega seotud probleeme. Seejärel hakatakse koostama nõuetekohast riigieksamit. Kolme-neljaliikmeliste rühmade poolt kokku pandud mapid, milles nii eksamitöö, ülesannete vastusevõti kui ka lisaülesanded, saadetakse alates 2008. aastast SA Innove inglise keele ainespetsialisti ja inglise keele eksami arendamise töörühmale.

Rõõmuga võib tõdeda, et meie magistriüliõpilaste koostatud ülesanded kasutatakse sageli riigieksami ülesande alustekstideks ja ülesanneteks, mida SA Innove töörühm juba edasi arendab. Innovele on üliõpilaste koostatud ülesanded ka suureks abiks olukorras, kus napib häid alusülesannete kirjutajaid ja seega ka tekste/ülesandeid, mille hulgast valida.

Tähtis on teha päriselt

Üliõpilaste suhtumist lähteülesandesse mõjutab positiivselt teadmine, et nende koostatud eksamitööd ei ole pelgalt näpuharjutus selleks, et kursuse eest hinnet saaada, vaid et valminud töid ka päriselus kasutatakse. Kõik rühma liikmed pakuvad alusülesandeid kõikide osaoskuste mõõtmiseks, kõik teevad parandusettepanekuid, sest rühma iga liikme hinne sõltub töö lõpptulemusest.

TÜHI inglise keele üliõpilased on korduvalt kaasa löönud ka SA Innove inglise keele suulise osa eksamineerijate koolituses, seda suulise osaoskuse koolitusvideote eksmineerijatena. Inglise keele riigieksami suuline eksamiosa põhineb alates 2008. aastast rahvusvahelisi standardeid järgides nn eksamineerija raamtekstil, sõna sõnalt ette kirjutatud tekstil intervjuu läbiviimiseks.

Et illustreerida, kuidas eksamineerija töö intervjuu ajal kulgema peab, on SA Innove koostanud seeria koolitusvideoid, kus eksamineerijate rolli täidavad TÜHI tudengid. Kõik praktilise keeletesti koostamise kursuse lõpetanud inglise keele õpetaja magistritudengid on viimastel aastatel saanud ka SA Innove riigieksami intervjueerija ja hindaja ametliku tunnistuse.

Eksam läbi teaduse

Inglise keele riigieksami probleemistik on alates 2012. aastast olnud ülikoolis tehtava teadustöö üks olulisi teemasid. 2012-2014 uuriti professor Suliko Liivi juhtimisel ETF projekti 9037 „Hinnates muutujaid: tasemenäidised keelepädevustestide kontekstis“ raames inglise keele oskuse mõõtmise mudelit ning seda, kuidas riigieksami eksamineerijad ja hindajad antud mudelis käitusid ja sellesse suhtusid.

Projektis vaadati SA Innove andmebaaside abiga eksamineerijate käitumismustreid, mis võiksid vähendada inglise keele riigieksami tulemuste valiidsust; intervjueerija käitumise soolisi iseärasusi suulise eksami läbiviimisel; kultuurilisi erinevusi hindamistegevuses ja kriteeriumide tõlgenduses; intervjueerija mitteverbaalset käitumist videomaterjalide põhjal; Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi tundmist; hindajate endi hinnangut oma testimisalasele kompetentsusele ja nende koolitusvajadust.

Koostöö jätkub

Töö tulemusena avaldati eelretsenseeritavates teadusajakirjades neli teadusartiklit ning viidi kaitsmiseni viis magistritööd, Tulemusi tutvustati mitmel keele mõõtmise alasel rahvusvahelisel konverentsil (AILA, ALTE, EALTA), seda tehakse ka Eesti inglise keele assotsiatsiooni (EATE) suveseminaridel Pärnus.

TÜHI inglise keele eriala teadlaste ja üliõpilaste koostöö SA Innovega jätkub. Praegu koostavad inglise keele õpetaja esimese kursuse magistriüliõpilased toorülesandeid 2017. aasta riigieksamit silmas pidades, täiendades nii oluliselt SA Innove ülesandepanka.

Ene Alas, inglise keele testimise dotsent

 •  

  Välistudengid Tallinna Ülikoolis- kes ja miks?

  TLÜ blogi

  Priit, miks peaks inglise keelt vabalt valdav noor, kes soovib saada hea kõrghariduse, eelistama mõnd Eesti ülikooli?

  Eestis pakutav kõrgharidus on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, taskukohane ja huvitav. Erinevad teadusprojektid, rahvusvaheline keskkond ja innovatiivsed õpetamismeetodid teevad Eestist kindlasti ihaldusväärse sihtkoha, kus kõrgharidust omandama asuda.

  Loe edasi
 •  

  Idufirmade kiirkohting lõi rekordi

  TLÜ blogi

  Eesti suurim startup mentorsündmus – Startup Speed Dating Night – tõi 26. oktoobril Tallinna Lillepaviljoni kokku rekordarvu mentoreid ja meeskondi ehk peaaegu 75 startup-meeskonda ning 60 ettevõtlusmentorit.

  Loe edasi
 •  

  Ülikooli teadlased jälgivad KOV valimisi

  TLÜ blogi

  Tänavu 15. oktoobril 2017 valivad sajad tuhanded eestimaalased kohalike omavalitsuste volikogusid. Eesti Päevalehe ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös ilmuvas artiklisarjas analüüsivad eksperdid sellesügiseste valimiste olulisi teemasid ja aitavad teha tarka valikut.

  Loe edasi