Loodusblogi

Mida on kurta Kurtna järvestikul?

04.05.2017 15:29:32

Ida-Virumaal Kurtnas asub Eesti kõige järverikkam ala, kus 30 km2 suurusel territooriumil asub peaaegu 40 eriilmelist järve. Selle ainulaadse piirkonna kaitseks rajati juba 1987. aastal Kurtna maastikukaitseala ning mitmed järved on täiendava kaitse alla ka Euroopa Liidu loodusdirektiivi alusel. Samal ajal on tegemist tihedalt inimmõju haardes oleva alaga. Järvestikku ümbritsevad ida ja lääne poolt põlevkivi kaevandused ja karjäärid, itta jääb lisaks ka Oru turbaväli. Keskosas kaevandatakse Pannjärve karjäärist liiva ning pumbatakse Vasavere põhjaveehaardest Kohtla-Järve ja Jõhvi elanikele joogi- ja tarbevett.

loodusblogi-marko-vainu-arvud

Kõik need tegurid on aastakümnete jooksul mõjutanud ala põhjaveetaset. Kui põhjavett joogiveeks välja pumbata või kaevandamiseks ära juhtida, siis toob see tegevuse vahetus ümbruses kaasa veetaseme languse. Kurtna järved asuvad vett hästi läbi laskvates liivades, mistõttu on nende veetase põhjaveetasemega otseselt seotud. Seetõttu on ka nende veetase märkimisväärselt muutunud. Enim on kannatanud järvestiku keskosas olevad järved. Näiteks väikese aga looduskaitseliselt väärtusliku Kuradijärve veetase langes 1940ndatest aastatest 1980ndate aastate lõpuni peaaegu neli meetrit. Suure veetasemete languse tõttu kadusid samuti järvestiku keskosas asuvatest Martiska ja Ahnejärvest haruldased vähetoitelistele järvedele iseloomulikud taimeliigid: vesilobeelia ja järv-lahnarohi. Eesti taasiseseisvumise järgselt tööstuste mõju järvestikule vähenes ning veetasemed osaliselt taastusid. Kuni 2012. aastani…

 

2012. aasta suveks renoveeriti Vasavere põhjaveehaare Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ning puurkaevudest hakati pumpama välja senisest rohkem põhjavett. Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse mõõtmised näitasid, et puurkaevudele kõige lähemal asuvate järvede (Kuradi- ja Martiska järv) veetase hakkas langema juba sellel samal suvel ning 2013. aasta juuniks oli see juba enam kui pool meetrit madalam kui 2012. aasta mais. Puurkaevudest kaugemal asuvate järvede, näiteks Valgejärve veetase aga aastaga ei muutunud. Veehaarde ümbruses oli ka põhjaveetase aastaga üle poole meetri langenud. Otsesed põhjaveevahetuse mõõtmised Martiska järve põhjas näitasid, et laienenud oli ala, läbi mille vesi järvest põhjavette ära imbus. Seega oli põhjaveevõtu suurenemise tagajärjel hakanud järvest senisest rohkem vett välja imbuma, mis tõigi kaasa veetaseme languse.

 

Põhjaveevõtt jäi edaspidi küll sellele samale uuele kõrgemale tasemele, aga järvede veetase langes edasi kuni 2015. aasta lõpuni, jõudes peaaegu 1980ndate lõpu miinimumide tasemele. Arvutused näitasid, et seda täiendavat langust saab põhjendada ilmastiku mõjuga. Nimelt oli iga järgmine aasta alatest 2013. aasta suvest eelmisest kuivem – vihma sadas järjest vähem, kuid aurumine püsis aastate vahel võrreldaval tasemel. Seega oli põhjavett täiendav veekogus iga aastaga järjest väiksem. Kuna Vasavere veehaardest pumbati põhjavett välja aga jätkuvalt samas koguses, siis üldine põhjaveevaru alal järjest vähenes, põhjaveetase langes ning sellega koos ka väärtuslike järvede veetase. Tänu sademete suurenemisele asus käsitletavate järvede veetase 2016. aastal õnneks taas tõusuteele. Kuna põhjaveevõtt püsib aga endiselt kõrge, siis kunagise ega ka 2012. aasta kevadise veetaseme taastumist loota pole.

 

Seega on Kurtna järvestiku puhul on tegemist alaga, kus väga selgelt põrkuvad ühiskonna erinevad huvid. Ühelt poolt vajadus puhta joogivee järele ja teiselt poolt soov kaitsta bioloogiliselt ja maastikuliselt mitmekesist ning rekreatiivselt väärtuslikku piirkonda. Probleemile kõiki rahuldava lahenduse leidmine on ilmselgelt keeruline, aga teadlaskonna, otsustajate ja praktikute ühises tihedas koostöös kindlasti saavutatav.

 

Autor: Marko Vainu,
TLÜ ökoloogia keskuse nooremteadur

Tahad kaasa rääkida jätkusuutliku elukeskkonna teemadel, siis tule õppima integreeritud loodusteaduseid. Loodus- ja tervisteaduste instituut – neile, kes hoolivad tervest maailmast!

lti-1

 •  

  Noored Kurtna mesinikud Ökoloogia keskuse laboris

  Loodusblogi

  Meil, Kurtna Kooli kuuenda klassi õpilastel, tuli võimalus minna TLÜ Ökoloogia keskuse laborisse, et saada teada rohkem meest. Kuna meie koolil on enda mesitarud ja iga kuues klass peab nende eest hoolt kandma, tegi see meile külaskäigu eriti huvitavaks. Laborisse said kaasa ainult need kuuendikud, kes olid näidanud üles huvi mesinduse vastu ning läbisid kontrolltöö mesinduse kohta edukalt. Kuna Kurnta Kooli eelnevad kuuendikud olid käinud ka varem laboris, siis olid meil kõrged ootused.

  Loe edasi
 •  

  Miks peaks taimedes sisalduvaid aineid uurima?

  Loodusblogi

  Me ei mõtle just sageli, millised huvitavad ja ka kasulikud ained on kõikjal looduses meie ümber. Aga võiksime mõelda.

  Loe edasi

 •  

  Mihkel Kangur: Leidke looduses lemmikpaik, kus ennast õnnelikuna tunda

  Loodusblogi

  Kõik on ju omavahel seoses. Kangur rõõmustab selle üle, et Eestis on hakatud rohkem hindama talutoitu. Head meelt teeb ka Eesti ettevõtjate mõõteviisi muutumine ökoloogilisemaks.

  Loe edasi